Đá mài thử nghiệm mài mòn của vải,da – Hãng Taber –  CS-8