bể điều nhiệt nóng 7L, +10°C-200°C

bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn của polyscience có khả năng làm lạnh đến +10°C-200°C với thể tích 7L. Ứng dụng tiêu biểu bao gồm sự nóng lên của chất phản ứng và phương tiện nuôi cấy, giải đông mẫu ủ, ủ sinh học, nuôi cấy tế bào, xét nghiệm men hoặc kiểm soát nhiệt độ của thiết bị thí nghiệm như cột sắc ký, độ nhớt và độ đậm đặc..