bể điều nhiệt nóng tuần hoàn 28L, +10°C-200°C

bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn của polyscience có khả năng làm lạnh đến Ambient +10°C- 200°C với thể tích 28L. Ứng dụng tiêu biểu bao gồm sự nóng lên của chất phản ứng và phương tiện nuôi cấy, giải đông mẫu ủ, ủ sinh học, nuôi cấy tế bào, xét nghiệm men hoặc kiểm soát nhiệt độ của thiết bị thí nghiệm như cột sắc ký, độ nhớt và độ đậm đặc..