máy khuấy jartest cùng tốc độ

Máy khuấy Jartest cùng tốc độ cho phép người dùng thực hiện thí nghiệm Jartest với 6 mẫu khác nhau trong cùng tốc độ khuấy dễ dàng quan sát kết quả.