máy khuấy jartest khác tốc độ FC4S

máy jartest 4 vị trí khác tốc độ cho phép thí nghiệm Jartest tại nhiều tốc độ khác nhau trong cùng một mẫu thí nghiệm. Từ đó, người dùng có thể định lượng hóa chất xử lý vào ở khoảng bao nhiêu là đủ.