Cốc đo tỷ trọng của sơn – Hãng BYK

Cốc đo tỷ trọng Sheen được thiết kế cho mục đích xác định tỷ trọng các sản phẩm ngành sơn ở đầu vào nguyên liệu và đầu ra sản phẩm.