Bình tam giác có nhánh hút chân không trong thí nghiệm