Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh sử dụng trong thí nghiệm