Chai trung tính nâu miệng rộng có mã vết GLS 80 – DURAN