Chai trung tính thành dày sử dụng trong thí nghiệm